Witryna używa plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację stosowania polityki plików cookies.

Kliknij tutaj, aby nie pokazywać więcej tego powiadomienia.

Karta-pojazdu.pl

Pozew o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu

Warunki formalne, jakim powinien odpowiadać pozew, określa art. 187 KPC. Przede wszystkim, powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, tzn. zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany,
  • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  • oznaczenie rodzaju pisma,
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  • wymienienie załączników.

Ponadto pozew musi zawierać:

  • dokładne określenie żądania, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna,
  • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

Właściwość sądu

Pozew o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu należy wytoczyć przed sąd rejonowy, w okręgu którego ma siedzibę powiat.

Powiaty, broniąc się przed pozwami kierowanymi przed sądy powszechne, sugerują niekiedy, iż właściwy w sprawie jest sąd administracyjny.

Kwestię tę jednoznacznie rozstrzygnął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16.05.2007 r. (III CZP 35/07) stwierdzając, że dopuszczalna jest droga sądowa dla dochodzenia roszczenia  o zapłatę, którego podstawę stanowi nienależne pobranie opłaty za wydanie karty pojazdu.

Strony

W sprawie o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu powodem jest osoba ubiegająca się o zwrot nadpłaty. W przypadku, gdy samochód był współwłasnością i rejestrowany był na dwie osoby - obie te osoby powinny występować po stronie powodowej.

Pozwanym jest powiat (w przypadku miast na prawach powiatu - gmina).

Opłata od pozwu

Od pozwu o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu należy wnieść opłatę.

Zgodnie z art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosio ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.

W przypadku pozwu o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu wartość przedmiotu sporu wynosi 425 złotych.

5% od 425 zł to 21,25 zł, stąd zastosowanie ma przepis o minimalnej wysokości opłaty i należy wnieść opłatę w wysokości 30 złotych.